logo2-4030

محور تجاری اداری چهار باغ

محور تجاری اداری چهار باغ (پروژه بلند مدت)

موفقیت در تجارت جهانی از دیدگاه شهرسازی امروز مستلزم تجمع فضاهایی است كه نهادهای مختلف اقتصادی و اداری را چه بصورت ارتباطی و چه بصورت استقرار فعالیت های مكمل با یكدیگر مرتبط سازد . پراكندگی واحدهای عمده تجاری و یا عدم وجود فضاهای مورد نیاز جهت خدمات جانبی لازم برای فضاهای نمایشگاهی ، همایش ، پاركینگ ، حمل و نقل عمومی و… موجب تضعیف ارتباط در روند روابط اقتصادی در میان صنوف و مشتریان در سطح كلان خواهد گردید .

محور تجاری اداری چهار باغ

محور تجاری اداری چهار باغ منطقه 22 تهران

بازار 9 كیلومتری پیش بینی شده پیوسته در محور شرق و شمال دریاچه مركزی نه تنها با عملكرد مركز منطقه و فرا منطقه ، بلكه به دلیل همجواری با مسیر120 متری كمربندی كه در نهایت به آزادراه جدیدالتأسیس تهران - شمال متصل میگردد قادر خواهد بود بعنوان یك حوزه تجارت بین الملل با تجمع مجموعه متنوعی از صنوف ، بر پایه آخرین دست آوردهای اصول تجارت جهانی عمل نماید .
وجود چنین مجموعه ای با دانه بندی صنفی مناسب با شرایط عملكرد آن و گزینش مبانی معماری و شهرسازی و منظر آرائی متناسب در همجواری با گستره آبی دریاچه علاوه بر جذب گردشگر پایه اقتصادی با بازگشت سرمایه مطلوب را در منطقه ایجاد خواهد نمود .

برچسب ها: شهرک چیتگر, محور تجاری اداری چهار باغ, تجاری اداری, منطقه 22

چاپایمیل