logo2-4030

سامانه جامع فازبندی اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا

سامانه جامع فازبندی اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا - 4.4 از 5 تا 14 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

سامانه جامع فازبندی اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا

پروژه تجاری اداری آرتمیس


در راستای یکپارچه سازی اطلاعات سهامداران پروژه تجاری اداری آرتمیس سامانه جامع مالی طراحی شده است که روش اجرایی آن به شرح ذیل توضیح می باشد:

الف: اطلاعات فردی سهامدارن
اطلاعات فردی یک سهامدار که جهت ثبت درقرارداد و ورود به سامانه سهامدار استفاده می گردد.
ب: اطلاعات مالی سهامدار که حول محور سه عامل تعداد، واریزی، امتیاز سهام و در دو قسمت قبل از فازبندی و بعد از فاز بندی و سه پروژه اداری و تجاری و اوقاف را شامل می گردد.
اطلاعات قبل از فاز بندی: این اطلاعات از اطلاعات قبل که توسط تعاونیها ثبت می شد مانده ای به تاریخ 95.12.15 به سایت انتقال یافته تحت عنوان اطلاعات قبل از فاز بندی و تنها در یک فرم ذخیره شده است.
اطلاعات بعد از فاز بندی: که شامل(واریزی، نقل و انتقال، انتقال سهام بین تعاونی، تخصیص سهام، امتیاز بندی) سهامداران و به شرح ذیل می گردد.

1- واریزی:
الف: واریزی بابت فازبندی با واریز نمودن وجه به حساب تعاونی توسط سهامدار تعاونی طی بازه زمانی دهم هر ماه موظف به واریز این وجوه به حساب اتحادیه می باشد وپس از ثبت اتحادیه در سامانه تعاونی سهامداران مربوط به آن واریزی را الصاق می نمایید.
ب: واریزی مربوط به بدهی قبل از فاز یا همان اقساط تا دی ماه 95 می باشد که تعاونی در صورت داشتن مانده واریزی قبل از فاز (مانده حاصل از واریزی اختصاص داده شده اتحایه به تعاونی با واریزی الصاقی سهامداران توسط تعاونی قبل از فازبندی ) بدون واریز وجه به حساب اتحادیه سهامدار رابه آن اختصاص می دهد ودر صورت اختصاص تمام مانده واریزی بعد از آن تعاونی واریزی تمام سهامداران اعم از ورود به فاز یا بدهکار را به حساب اتحادیه باید واریز تا بتواند واریزی سهامدار را الصاق نمایید.
2- تخصیص سهام:
با توجه به توان متفاوت افراد جهت واریز فاز یک، سهامدار می تواند بخشی از سهام خود را وارد فاز نموده و تمام واریز خود را به آن اختصاص نماید.
تبصره1: این امر به صورت آزاد ودر فرم سهمدار نیز تعبیه شده تا بدون مراجعه به تعاونی نیز بتواند تخصیص سهام را انجام دهد.
تبصره2: محدودیت زمانی برای بعدا اعلام خواهد شد.
تبصره3: درتاریخهای قبل از نقل وانتقال سهام توسط سهامدار یا انتقال سهام بین تعاونی ها امکان تخصیص سهام وجود نداشته و تنها بعد از تاریخ های افعال مذکور می توان تخصیص سهام زد.
تبصره4: چنانچه یک بار تخصیص زده باشیم امکان افزایش سهام اختصاص به فاز وجود دارد ولی امکان کاهش وجود ندارد.
به نسبت سهام اختصاص به فاز سه عامل تعداد سهام و واریزی قبل از فاز و امتیاز قبل از فاز از سهام عادی کسر وبه اختصاصی اضافه می گردد.
3- نقل و انتقال سهام: که در هنگام انتقال سهام دو حالت متصور است انتقال سهام عادی و سهام ورود به فاز
الف: انتقال سهام عادی سه عامل از فروشنده کسر وبه خریدار اضافه می گردد:
تعداد سهام جابجایی: به تعداد توافق طرفین
واریزی جابجایی: تعداد سهام جابجایی * سهام کل عادی/ واریزی قبل از فاز
امتیاز جابجایی: تعداد جابجایی * تعداد کل سهام عادی/ امتیاز کل سهام عادی
ب: انتقال سهام ورود به فاز که همانند انتقال سهام عادی سه عامل از فروشنده کسر وبه خریدار اضافه می گردد.
تعداد سهام جابجایی: به تعداد توافق طرفین
واریزی جابجایی: (تعداد سهام جابجایی * سهام ورود به فاز/ واریزی بابت فاز ) + واریزی قبل از فاز
امتیاز جابجایی: تعداد جابجایی * تعداد کل سهام ورود به فاز/ امتیازکل سهام ورود به فاز
در هنگام نقل وانتقال قراداد والحاقیه به شرح ذیل توضیحات تهیه می گردد.
4- انتقال سهام بین تعاونی ها: در راستای تجمیع و یا انتقال سهام سهامدار تمامی سهام خود رامی تواند به تعاونی مد نظر خود انتقال نمایید که تمامی مانده سه عامل سهام، امتیاز، واریزی به تعاونی دیگر انتقال مییابد با حفظ گردش حساب قبلی
5- امتیاز بندی:
امر امتیاز بندی چکیده وماحصل تمامی فعالیتها جهت مشاهده:
الف: وضعیت یک سهامدار در مقابل باسایر سهامداران جهت این امر که در داخل فاز می باشد ویانه
ب: جهت ورود به فاز به چه میزان امتیاز که ماحصل واریزی میباشد نیاز دارد
ج: مشاهده وضعیت قبل از اتمام کار
د: تصمیم گیری برای نحوه مشارکت نه تنها فاز یک بلکه سایر فازها
نمایش امتیازبندی تمام سهامداران آن پروژه طبق اولویت بندی می باشد.
تبصره: تعداد سهام جهت محاسبه امتیاز بندی به صورتی است که سهامدار در صورت تخصیص سهام تعداد سهام ورود به فاز ملاک امتیاز بندی والباقی سهام خارج از فاز تلقی می گردد حال آنکه در صورت عدم تخصیص تمام سهام سهامدار ملاک امتیاز بندی می باشد.
روش تهیه قراداد و الحاقیه:
1- هر سهامداردر یک تعاونی فقط یک شماره قراداد برای پروژه اداری یا تجاری وتجاری اوقاف دارد
2- پس از فروش تمام سهام قراداد از سهامدار اخذ وبایگانی تعاونی می گردد.

3- مراجعه مجدد سهامدار قراداد قبلی فعال وتنها الحاقیه خواهد داشت.
4- در شرایط ذیل برای سهامدار قرارداد صادر می گردد:
الف: خرید سهام برای اولین بار در تعاونی خرید نموده
ب: داشتن سهم الشرکه قبل از فازبندی که از طریق ثبت اوراق قراداد صادر می گردد
ج: انتقال سهام از تعاونی دیگر
د: خرید اوراق قراداد نشده
5- در صورت انتقال هر گونه سهام بین سهامداران در صورت داشتن قرادا د فروشنده الحاقیه صادر می گردد.
6- تعداد سهام قید شده در بند 2 قرارداد وصفحه آخر آن تعداد سهم موجود شامل عادی و ورود به فاز می باشد.
7- تعداد سهام قید شده در الحاقیه تعداد نقل وانتقال می باشد.
8- اخذ قراداد از طریق فرم ثبت اوراق تنها برای سهامداران قبل از تاریخ 95.12.15 سهم الشرکه آنها ثبت شده است.
9- شرایط ذیل بر خریدار وانتقال سهام بین تعاونیها حاکم است:
الف: خرید کرده از فروشنده ای که قراداد دارد وخریدار قراداد ندارد برای وی قراداد جدید صادر واتحادیه با اخذ الحاقیه وبرگه خلاصه معامله قراداد وی را تایید می کند.
ب: خرید از فروشنده ای که اوراق را قرارداد نکرده خرید نموده اوراق به نام فروشنده ثبت واز سیستم فرم نقل و انتقال سهام قراداد اخذ می گرددواتحادیه با تحویل گیری اوراق وخلاصه معامله ودرصورت داشتن قراداد قبلی خریداد اخذ قراداد قبلی قراداد جدید راتایید می نماید.
ج: از فروشنده ای و خریداری که هر دو قراداد دارند سهام خریده که تنها الحاقیه به طرفین داده شده ویک نسخه به اتحادیه ارسال ودر صورت فروش تمام سهام فروشنده قراداد از وی اخذ وبایگانی می گردد.
د: از تعاونی دیگر سهام انتقال داده ودر این تعاونی قرارداد ندارد اتحادیه با اخذ قرارداد قبلی قراداد جدید تایید می کند.
ه: از تعاونی دیگر سهام انتقال داده ودر این تعاونی قرارداددارد اتحادیه با اخذ هر دو قرارداد قرارداد حدید را تایید می نماید.
و: ترکیبی از شرایط فوق شامل خرید وانتقال رادارد اتحادیه بر اساس مجموع سهام قرداد که از طریق هر کدام از شرایط.
فوق حاصل شده طلب اسناد می نماید.
10- خلاصه معامله همان گردش سهام سهامدار شامل سهم الشرکه قبل از فازبندی وخرید وفروش فرد می باشد.
11- اتحادیه ملزم به تطبیق تمامی قرادادها با اطلاعات سایت می باشد.
12- هر گونه انتقال اوراق ثبت نشده بین تعاونی ها اول ثبت اوراق توسط تعاونی ارسال کننده بعد تایید اتحادیه ودر یافت تعاونی مقصدکه همزمان از طریق انتقال سهام بین تعاونی ها سهم الشرکه انتقال می یابد.
13- انتقال سهام قرداد شده همانند بند 12 بجز ثبت اوراق می باشد.
14- در صورت واریزی بابت فاز بندی هر گونه نقل وانتقال وانتقال سهام بین تعاونی نیاز به تخصیص سهام وانتقال سهام دارددر غیر این صورت واریزی وامتیاز فازبندی انتقال نمی یابد.
15- نوع فروش شامل عادی ورود به فاز باید حتما مشخص بعد اقدام صورت پذیرد.

برچسب ها: آرتمیس, اخبار پروژه آرتمیس, تعاونی های مسکن نمونه رسا, پروژه تجاری اداری آرتمیس

چاپایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید